Atelier Charlie - Algemene Verkoopvoorwaarden

Dit zijn de algemene verkoopvoorwaarden van Atelier Charlie B.V. (“Atelier Charlie” en deze algemene verkoopvoorwaarden: de “Voorwaarden”). Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die je, via de webstore (www.atelier-charlie.com) of anderszins buiten een fysieke winkelruimte, bij Atelier Charlie plaatst. Door een bestelling te plaatsen, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op de tussen jou en Atelier Charlie gesloten overeenkomst.

In deze Voorwaarden worden de rechten en verplichtingen van partijen uiteengezet die van toepassing zijn op jouw bestelling van producten via de webstore van Atelier Charlie. Het is daarom van belang dat je de tijd neemt om deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen. Atelier Charlie raadt je aan deze Voorwaarden op te slaan op jouw computer en/of uit te printen en te bewaren, zodat je deze later kunt raadplegen.

  1. Gegevens Atelier Charlie
   1. Atelier Charlie is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en gevestigd in Nederland. De volledige contactgegevens van Atelier Charlie vind je hieronder:

    Atelier Charlie B.V.
    Concordiastraat 68, studio 116                            
    3551EM Utrecht, Nederland

    Telefoon: 0031 (0) 6-40736858 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur).
    E-mail: info@atelier-charlie.com 

    Kamer van Koophandel nummer: 67866190
    Btw-identificatienummer: NL857204920B01
  2. Jouw gegevens
   1. Om een goede en tijdige uitvoering van de overeenkomst door Atelier Charlie mogelijk te maken is het van belang dat je jouw gegevens, zoals je naam, je e-mailadres en het verzendadres, correct en volledig doorgeeft conform de instructies. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de door jou opgegeven gegevens. De volledige contactgegevens van Atelier Charlie vind je onder artikel 1 van deze Voorwaarden.
  3. Het aanbod en de overeenkomst
   1. Wanneer je een artikel koopt via de webstore van Atelier Charlie ga je een overeenkomst aan met Atelier Charlie. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Atelier Charlie een bevestiging naar het door jou opgegeven e-mailadres heeft verzonden.
   2. Een overeenkomst voortvloeiend uit een aanbieding die een kennelijke vergissing en/of fout bevat, zoals een ongewoon lage prijs, bindt Atelier Charlie niet. Neem contact op met Atelier Charlie wanneer je twijfelt aan de geldigheid van een aanbieding.
  4. Prijs en betaling
   1. De in de webstore op het moment van bestellen weergegeven prijs is een totaalprijs inclusief alle belastingen en, indien van toepassing, verzendkosten.
   2. Je kunt jouw bestelling betalen op de in de webstore van Atelier Charlie aangegeven wijzen. 
  5. Afhandeling bestelling en levering
   1. Atelier Charlie spant zich in om jouw bestelling zo goed en snel mogelijk te verwerken en te leveren.
   2. Bestellingen worden geleverd op het door jou opgegeven verzendadres.
   3. Wanneer je een bestelling laat bezorgen buiten de Europese Unie is het mogelijk dat het land in kwestie bijkomende heffingen, zoals importbelasting, in rekening brengt. Atelier Charlie heeft geen invloed of controle over dergelijke heffingen en kan je hier daarom niet over informeren. Je dient zelf te checken of de door jou bestelde artikelen kunnen worden geëxporteerd naar- en geïmporteerd in het betreffende land en wat de kosten daarvan zijn voordat je een dergelijke bestelling plaatst.
   4. Eigendom van door jou bestelde producten gaat op je over op het moment van ontvangst van volledige betaling door Atelier Charlie.
   5. Atelier Charlie besteedt zorg aan het juist en compleet verzenden van producten. Mocht je onverhoopt incomplete of beschadigde producten ontvangen, neem dan contact op met Atelier Charlie.
  6. Kwaliteit
   1. Atelier Charlie spant zich in om producten zo nauwkeurig en compleet mogelijk weer te geven op haar website. De aard van de aangeboden producten brengt echter met zich mee dat er sprake kan zijn van verschillen (zoals kleurverschillen) tussen de weergave van producten op de website en het product zoals bij jou bezorgd.
   2. Uiteraard voldoen de producten uit het assortiment van Atelier Charlie aan de kwaliteit die je daarvan mag verwachten. Je wordt er echter nadrukkelijk op gewezen dat deze producten vooral zijn ontworpen vanuit het oogpunt van esthetiek en niet met het oog op optimale levensduur, praktisch nut of gebruiksgemak.
   3. De in de webstore aangeboden producten, zoals kledingstukken en accessoires, zijn van nature aan (gebruiks-) slijtage onderhevig. De levensduur van een product is mede afhankelijk van het materiaal waaruit het product bestaat, de intensiteit van het gebruik en de mate van verzorging. De producten van Atelier Charlie  zijn samengesteld uit de in de webstore opgegeven materialen. Voor een optimale levensduur en behoud van kwaliteit is het van belang dat je eventuele wasvoorschriften in acht neemt.
  7. Herroepingsrecht
   1. Je hebt het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen nadat je alle producten uit je bestelling hebt ontvangen. Dit betreft de zogenoemde bedenktermijn. Je kunt gebruik maken van jouw recht om de overeenkomst te ontbinden door een e-mail te sturen met daarin met de volgende informatie:
    - Uw voornemen om het specifieke artikel terug te sturen.
    - Het specifieke product(en) die u wenst terug te sturen.
    - En het ordernummer in verband met de bestelling.
   2. Wanneer je ervoor kiest om de overeenkomst ten aanzien van een product te ontbinden, dan heb je de plicht om dit product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat je alle producten uit je bestelling hebt ontvangen, te retourneren naar het adres van Atelier Charlie zoals vermeld in artikel 1.1. De directe kosten van retourverzending van het product aan Atelier Charlie komen voor jouw eigen rekening.
   3. Ingeval van ontbinding zoals bedoeld in artikel 7.1 restitueert Atelier Charlie het voor het betreffende product betaalde bedrag onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na ontvangst van het bericht dat je de overeenkomst wilt ontbinden, maar niet eerder dan nadat Atelier Charlie het betreffende product retour heeft ontvangen. 
   4. Het recht van ontbinding zoals opgenomen in artikel 7.1 is bedoeld om vast te stellen of het product past en of je het product daadwerkelijk wilt hebben. Het is je toegestaan om een product te gebruiken voor zover noodzakelijk om te verifiëren of je het product wilt hebben, net zoals je in een winkelruimte zou doen. Verdergaand gebruik van het product – zoals het dragen van het product in de openbare ruimte of ander daadwerkelijk gebruik – is van invloed op jouw ontbindingsrecht als nader bepaald in artikel 7.5.
   5. Wanneer een product door jouw toedoen is beschadigd, is gewassen, de labels zijn verwijderd, een product incompleet is of een product andere gebruikssporen bevat waaruit blijkt dat je het product verdergaand hebt gebruikt dan als toegestaan onder artikel 7.4, dan ben je jegens Atelier Charlie aansprakelijk voor de door jou veroorzaakte waardevermindering van het product. Atelier Charlie zal deze waardevermindering aftrekken van het aan jou te restitueren bedrag.
   6. Het recht van ontbinding zoals bedoeld in artikel 7.1 geldt niet voor producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
  8. Wijzigingen in deze Voorwaarden
   1. Indien Atelier Charlie besluit deze Voorwaarden te wijzigen, zal zij de gewijzigde Voorwaarden op haar website plaatsen. Je wordt geadviseerd om regelmatig te controleren of de Voorwaarden zijn gewijzigd. Eventuele wijzigingen zijn niet van toepassing op orders die je voor de datum van wijziging hebt geplaatst. Deze Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 9 augustus, 2017.
  9. Geschillen
   1. Atelier Charlie streeft er naar een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren ten aanzien van haar producten en diensten. Mocht je onverhoopt toch klachten hebben, dan kun je deze per post of e-mail of op een andere manier richten aan:

    Atelier Charlie B.V. 
    Concordiastraat 68, studio 116                            
    3551EM Utrecht, Nederland
    E-mail: info@atelier-charlie.com 
  10. Toepasselijk recht
   1. Op deze Voorwaarden en de tussen jou en Atelier Charlie gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Deze rechtskeuze laat onverlet eventuele verdergaande bescherming die je geniet op basis van de dwingende bepalingen van het recht dat van toepassing zou zijn zonder deze bepaling.